Cơ cấu kinh tế

26/01/2022 11:18:46 SA

Điện thoại: 024. 62730823

1. TS. Nguyễn Thị Tố Quyên, Trưởng phòng

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính

Lĩnh vực chuyên môn

- Kinh tế học ; Kinh tế phát triển; Quản lý Kinh tế.

Lĩnh vực quan tâm

Nông nghiệp, nông thôn; Lao động; Thị trường lao động, thị trường đất đai trong nông nghiệp, nông thôn; Công nghiệp hỗ trợ; Dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm y tế; Môi trường và phát triển bền vững,….

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (Từ 2007 đến nay)

 

1. Tạp chí:

-. Quan hệ cung cầu về vốn tín dụng của người nghèo nông thôn. Tạp chí ngân hàng số 5/2007 (tháng 3/2007).

- Nguyên nhân hạn chế năng lực tiếp cận và sử dụng có hiệu quả vốn tín dụng của người nghèo nông thôn Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Kinh tế số 1/2007.

- “Mối quan hệ biện chứng giữa nông nghiệp, nông thôn và nông dân- Nhìn từ góc độ phương pháp luận”công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 03/2010 (Tác giả).

- “Thách thức mới đối với nông thôn, nông dân Việt Nam và một số gợi ý chính sách giai đoạn 2011-2020” công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11/2011     ( Tác giả).

- “Những bất cập và giải pháp phân bổ nguồn lực trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” công bố trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 8/ 2013 ( Tác giả).

-“Industry Vietnam 2005-2014: Status, Issues and Development Orientation”, công bố trên Tạp chí nghiên cứu Kinh tế Bungaria, số 04/2016.

- “Nhập khẩu hàng hóa đầu vào trong công nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, công bố trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 3/2018.

- “ Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trồng trọt ở các tỉnh Tây Nguyên, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 8/2019 ( Đồng tác giả )

- “The high-tech Application on Cattle Rasing in the Central Highlands: Current Situation and Solutiuons “(  Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò ở các tỉnh vùng Tây nguyên) công bố trên Tạp chí VSED -Issue 1,Number 101, April 2020 ( Đồng tác giả).

2. Sách:

- “Lao động và việc làm của nông dân trong quá trình CNH, HĐH vùng Đồng bằng Sông hồng đến năm 2020. NXB Chính trị Quốc gia, 2010 ( viết chung).

- Chủ biên cuốn sách: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

- Chủ biện cuốn sách: “Nhập khẩu đầu vào trong công nghiệp gia công ở Việt Nam”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018.

-Cuốn: “ Thực hiện hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện khu vực gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thường mại và đầu tư ở Việt nam”, NXB Dân trí năm 2021. Dự án do Úc tài trợ phối hợp với CIEM thực hiện ( chương trình Viện trợ của Úc hỗ trợ cho cải cách kinh tế Việt Nam). Tham gia dự án với tư cách là chuyên gia tư vấn cung cấp nội dung đầu vào cho báo cáo dự án.

3. Một số đề tài, dự án tiêu biểu đã/ đang tham gia và thực hiện ( từ 2008 đến nay)

- Tham gia đề tài cấp bộ về: “Lao động của nông dân vùng Đồng bằng Sông Hồng” năm 2008-2009.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ  về: “Nông nghiệp-nông dân- nông thôn trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới ở Việt Nam” năm 2010-2011.

- Tham gia dự án Hà Lan về : Phát triển nhà ở bền vững cho người dân vùng ngập lụt” Dự án do Viện nghiên cứu nhà ở và phát triển đô thị của Hà lan tài trợ cho Philipin, thực hiện vào tháng 11-12  năm 2012 .ở Philipine.

-Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về: “Nhập khẩu đầu vào trong công nghiệp gia công ở Việt Nam” năm 2016-2017.

- Tham gia đề tài cấp Nhà nước do PGS.TS. Bùi Đức Hùng làm chủ nhiệm về: “Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế mới”, năm 2018-2019

-Tham gia đề tài hợp tác Việt Nam và Lào về : Tái cơ cấu nền kinh tế…”, năm 2018-2019.

- Tham gia dự án (do Úc tài trợ phối hợp với CIEM thực hiện) với tư cách là chuyên gia tư vấn cung cấp nội dung đầu vào cho báo cáo về: “ Thực hiện hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện khu vực gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thường mại và đầu tư ở Việt nam”, năm 2020.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về: “ Thanh toán điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới” thực hiện vào năm 2021-2022.

 

2. TS. Trần Thị Vân Anh

Vị trí việc làm

Cán bộ nghiên cứu phòng Cơ cấu kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu về: Cơ cấu ngành, cơ cấu kinh tế, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp

Lĩnh vực quan tâm

Doanh nghiệp, phát triển bền vững, đổi mới công nghệ

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 1. Trần Thị Vân Anh (2020). Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến chế tạo, tạp chí Kinh doanh và công nghệ, số 10/2020,
 2. Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Vân Anh, Trần Văn Hoàng (2020). Tác động của Covid-19 đến ngành may mặc và da giày Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, tháng 11.
 3. Nguyen Chien Thang, Tran Thi Van Anh, Ekaterina Nikolaeva (2019). Textile and Garment Enterprises in Vietnam under the Context of Industrial Revolution 4.0, Economic Sciences, No 7 (429), pp.186-194.
 4. Trần Thị Vân Anh (2018), “Những yếu tố ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp dệt may Việt Nam”,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 12(487), tr 48-58
 5. Trần Thị Vân Anh (2017), “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp dệt may Việt Nam”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 12(55), tr59-66
 6. Phi Vĩnh Tường, Trần Thị Vân Anh (2016), “Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu: Những thành tựu và tương lai phát triển”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 12(463), tr 13-20
 7. Trần Thị Vân Anh (2015), “Vai trò của FDI đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 10(449), tr39-47

Một số dự án tham gia:

 1. Tham gia Đề tài cấp bộ: Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở việt Nam trong bối cảnh mới (2021-2022) (đang thực hiện).
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021: Phát triển chuỗi giá trị may mặc nội địa Việt Nam (đang thực hiện).
 3. Tham gia Đề tài cấp nhà nước: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng bền vững vùng Tây Nam Bộ (2017-2019), do TS. Phí Vĩnh Tường làm chủ nhiệm (đã nghiệm thu)
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2019: Chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo ( đã nghiệm thu).
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2017: Những yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp dệt may (đã nghiệm thu).
 6. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021: Chuỗi giá trị ngành dệt may trong bối cảnh hội nhập. (đã nghiệm thu).

 

3. PGS.TS Nguyễn Xuân Dũng

Vị trí việc làm

Cán bộ nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế, quản lý kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân

Lĩnh vực quan tâm

-  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

- Phát triển bền vững đất nước

- Cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

1/ Hiện đại hoá làng nghề theo hướng tăng trưởng xanh: Trường hợp vùng Đồng bằng sông Hồng

2/ Một số vấn đề về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam

3/ Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển

4/ Quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

5/ Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế của Việt Nam