Chức năng và nhiệm vụ

27/09/2020 9:05:10 SA

Viện Kinh tế Việt nam có chức năng nghiên cứu cơ bản các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển đổi và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam trong mối liên hệ toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về kinh tế học; tham gia phát triển nguồn nhân lực khoa học kinh tế cho cả nước.