Chức năng và nhiệm vụ

21/05/2024 1:46:12 CH

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Kinh tế Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghịêp hoá và phát triển dưới tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực kinh tế học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng theo yêu cầu ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ khoa học về những vấn đề kinh tế – xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật và và quy chế của  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.