Hội thảo khoa học

Hội thảo “Thu hút FDI trong bối cảnh mới theo tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW: Cơ hội, thách thức và định hướng chính sách của thành phố Hải Phòng”

27/11/2020 12:08:32 CH

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Hải Phòng, Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thu hút FDI trong bối cảnh mới theo tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW: Cơ hội, thách thức và định hướng chính sách của thành phố Hải Phòng”.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “CHIA SẺ CÁC BÀI HỌC LIÊN VÙNG VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á”

21/11/2020 2:24:14 CH

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Ibaraki, Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chia sẻ các bài học liên vùng về thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển ở Đông và Đông Nam Á”.

Hội thảo "Tương lai của nông nghiệp tại Bán đảo Triều Tiên và Lộ trình phát triển nông nghiệp tại Triều Tiên"

20/11/2020 5:05:59 CH

Hội thảo kết nối trực tuyến từ Seoul, Hàn Quốc với Viện Kinh tế Việt Nam tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học: Phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ trong bối cảnh mới

20/11/2020 4:24:21 CH

Ngày 09/10/2020, tại Thành phố Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Friedrich Naumann Foudation (FNF), tổ chức hội thảo khoa học của 3 đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây Nam bộ bao gồm: “Các giải pháp cơ bản phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ trong bối cảnh mới” do GS. TS.

HỘI THẢO “CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM HIỆN NAY”

20/11/2020 4:30:06 CH

Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển giao công nghệ trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam”.

HỘI THẢO “CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH MỚI”

20/11/2020 4:28:42 CH

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ trong bối cảnh mới”.

HỘI THẢO “CẢI CÁCH THỂ CHẾ KINH TẾ CỦA HỒ QUÝ LY VÀ LÊ THÁNH TÔNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ”

20/11/2020 4:33:42 CH

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Cải cách thể chế kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông và những bài học lịch sử”.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 TỚI KINH TẾ VIỆT NAM VÀ PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH”

20/11/2020 4:39:18 CH

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề“Tác động ban đầu của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới kinh tế Việt Nam và phản ứng chính sách”.

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ “Chia sẻ các bài học liên vùng về thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển ở Đông và Đông Nam Á”

11/11/2020 10:53:55 SA

Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Ibaraki, Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ các bài học liên vùng về thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển ở Đông và Đông Nam Á”.