Giới thiệu

17/06/2024 12:00:41 CH

Viện Kinh tế Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam trong mối liên hệ với quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về kinh tế học; tham gia phát triển nguồn nhân lực khoa học kinh tế cho cả nước.

Viện Kinh tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Kinh tế Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Economics, viết tắt là: VIE.