Kết quả nghiên cứu

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Trần Thị Kim Chi

15/12/2020 10:12:48 SA

Tên đề tài: Quản lý nhà nước đối với Fintech trong lĩnh vực thanh toán: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Đỗ Thị Hải

15/12/2020 10:11:15 SA

Tên đề tài: ODA Nhật Bản cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Phạm Thành Công

15/12/2020 10:09:10 SA

Tên đề tài: Phát triển marketing điện tử - lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ 2019-2020 của TS. Phạm Sỹ An

29/11/2020 12:48:07 CH

Tên đề tài/nhiệm vụ: Kinh tế Việt Nam 2001 - 2020 Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ 2019-2020 của TS. Lý Hoàng Mai

29/11/2020 12:38:24 CH

Tên đề tài/nhiệm vụ: Cải cách thể chế kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020