Kết quả nghiên cứu

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ 2019-2020 của TS. Phạm Sỹ An

29/11/2020 12:48:07 CH

Tên đề tài/nhiệm vụ: Kinh tế Việt Nam 2001 - 2020 Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ 2019-2020 của TS. Lý Hoàng Mai

29/11/2020 12:38:24 CH

Tên đề tài/nhiệm vụ: Cải cách thể chế kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020