Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Trần Thị Kim Chi

15/12/2020 10:12:48 SA

1. Tên đề tài: Quản lý nhà nước đối với Fintech trong lĩnh vực thanh toán: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Kim Chi

3. Thời gian thực hiện:   1/2020- 12/2020

4. Ngày nghiệm thu (cấp Cơ sở): 23/11/2020

5. Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI:

- Về cách tiếp cận, khung lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo (tính mới, tính cập nhật):

Bằng cách tiếp cận định tính, kết hợp với phân tích liên ngành đề tài đã xây dựng một khung khổ lý thuyết từ khái niệm Fintech, phân loại , những lợi ích và rủi ro khi ứng dụng Fintech trong lĩnh vực thanh toán... Đồng thời báo cáo cũng đã tổng hợp các cách thức để quản lý đối với Fintech nói chung và Fintech trong lĩnh vực thanh toán nói riêng theo kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Malaysia. Trên cơ sở lý thuyết đã đưa ra một số gợi ý cho trường hợp cụ thể của Việt Nam.

- Về tài liệu tham khảo: đề tài đã tham khảo những tài liệu tham khảo trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho nghiên cứu. Những tài liệu mới nhất đã được nghiên cứu tổng hợp lại khá đầy đủ để làm cơ sở cho nghiên cứu của đề tài.

- Về nội dung khoa học (các đóng góp mới về khoa học): báo cáo đưa ra một khung khổ lý thuyết về Fintech và quản lý nhà nước đối với Fintech nói chung và Fintech trong lĩnh vực thanh toán nói riêng, trên cơ sở khung khổ lý thuyết đó phân tích kinh nghiệm quản lý Fintech trong lĩnh vực thanh toán của Trung Quốc, Singapore và Malaysia, từ kinh nghiệm của các quốc gia đã đưa ra một số gợi ý về quản lý tiền điện tử trong trường hợp cụ thể ở Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, các mục tiêu cụ thể mà báo cáo sẽ thực hiện như sau:

  • Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về công nghệ tài chính (fintech), công nghệ tài chính trong lĩnh vực thanh toán : Khái niệm, những lợi ích và rủi ro....
  • Nhận biết những cơ hội, thách thức của Fintech trong lĩnh vực thanh toán
  • Xem xét cách thức quản lý đối với Fintech hiện nay
  • Kinh nghiệm quản lý đối với Fintech trong lĩnh vực thanh toán ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia
  • Từ thực tế chính sách ở Việt Nam hiện nay, và kinh nghiệm quốc tế đưa ra một số gợi ý chính sách quản lý đối với Fintech cho Việt Nam.

- Về khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Báo cáo có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu khi đã cung cấp một cơ sở lý thuyết đầy đủ về Fintech, và cách thức quản lý đối với Fintech nói chung và Fintech trong lĩnh vực thanh toán nói riêng.