Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Phạm Thành Công

15/12/2020 10:09:10 SA

1. Tên đề tài: Phát triển marketing điện tử - lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam  

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thành Công

3. Thời gian thực hiện: 01/2020 – 12/2020

4. Ngày nghiệm thu (cấp Cơ sở):  23/11/2020

5. Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam  

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

-Đề tài tiếp cận theo góc độ chính sách nhà nước, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính phân tích tổng hợp và so sánh, cùng với SWOT

- Đề tài đã phân tích được các điều kiện để vận dụng và công cụ marketing điện tử

Đề tài cũng đã phân tích được sự phát triển của marketing điện tử trên thế giới, tập trung vào hai lĩnh vực bán lẻ (Trung Quốc và Malaysia) và du lịch (Đài Loan và Thái Lan) thông qua việc phân tích và đánh giá về cơ sở pháp lý, thị trường cùng với các công cụ marketing điện tử trên hai lĩnh vực này, từ đó sử dụng phương pháp SWOT để so sánh sự phát triển marketing điện tử trong hai lĩnh vực này. Thông qua việc phân tích này đã rút ra được một số bài học cho sự phát triển marketing điện tử ở Việt Nam dưới hai lĩnh vực du lịch và bán lẻ, từ đó đưa ra giải pháp dưới góc độ nhà nước và doanh nghiệp nhằm phát triển marketing điện tử trên hai lĩnh vực này

- Đề tài áp dụng vào tư vấn chính sách phát triển marketing điện tử cho chính phủ, đồng thời cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy marketing điện tử ở các trường đại học