Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ 2019-2020 của TS. Phạm Sỹ An

29/11/2020 12:48:07 CH

  1. Tên đề tài/nhiệm vụ: Kinh tế Việt Nam 2001 - 2020
  2. Cấp cơ quan: Đề tài cấp Bộ
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam
  4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Sỹ An
  5. Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020
  6. Ngày nghiệm thu cấp cơ sở: 29/10/2020

Đề tài, nghiên cứu một cách toàn diện về bức tranh tổng thể của Kinh tế Việt Nam trong quãng thời gian 20 năm (2001 – 2020) qua các tuyến vấn đề chính gồm: Những chuyển biến chủ yếu của nền kinh tế (quy mô, cấu trúc, thể chế, kết cấu hạ tầng, chất lượng tăng trưởng). Trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật của thời kỳ này là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Từ những tuyến vấn đề đã nghiên cứu đề tài nhìn lại kinh tế Việt Nam qua 20 năm (2001 – 2020), rút ra bài học kinh nghiệm và gợi ý một số giải pháp cho kinh tế Việt Nam gồm:

Thứ nhất, cần phải luôn luôn ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư ổn định, an toàn, hấp dẫn để thu hút đầu tư và tạo ra tăng trưởng bền vững.

Thứ hai, đẩy mạnh tự cường của nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

Thứ ba, chống tụt hậu về kinh tế, vươn lên thành nước công nghiệp phát triển nhờ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và thể chế kinh tế thị trường hiện đại.

Thứ tư, thực hiện kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh để có nền kinh tế số hiện đại.

Thứ sáu, ứng phó tốt với tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu, tái cơ cấu và chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, thuận thiên.