Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở 2020 của ThS. Đỗ Thị Hải

15/12/2020 10:11:15 SA

1. Tên đề tài: ODA Nhật Bản cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam trong bối cảnh mới

2. Chủ nhiệm đề tài (họ tên, chức danh khoa học, học vị): Ths. Đỗ Thị Hải

3. Thời gian thực hiện: 01/2020 - 11/2020         

4. Ngày nghiệm thu (cấp Cơ sở):   25/11/2020

5. Tổ chức chủ trì:    Viện Kinh tế Việt Nam

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài làm rõ vai trò của ODA trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ODA trong hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích và làm rõ quá trình thu hút ODA Nhật Bản trong GTĐB giai đoạn 2011- 2019. Thông qua khảo sát bằng bảng hỏi, đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng, các hạn chế, đề xuất giải pháp đóng góp cho việc thu hút ODA Nhật Bản đối với GTĐB.

- Đề tài có giá trị tham khảo, có ý nghĩa cho thực tiễn ở Việt Nam.