A-H

26/01/2022 11:50:07 SA

TS. TRẦN THỊ VÂN ANH

Vị trí việc làm

Cán bộ nghiên cứu phòng Cơ cấu kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu về: Cơ cấu ngành, cơ cấu kinh tế, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp

Lĩnh vực quan tâm

Doanh nghiệp, phát triển bền vững, đổi mới công nghệ

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (03 năm gần nhất)

Một số dự án tham gia:

 1. Tham gia Đề tài cấp bộ: Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở việt Nam trong bối cảnh mới (2021-2022) (đang thực hiện).
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021: Phát triển chuỗi giá trị may mặc nội địa Việt Nam (đang thực hiện).
 3. Tham gia Đề tài cấp nhà nước: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng bền vững vùng Tây Nam Bộ (2017-2019), do TS. Phí Vĩnh Tường làm chủ nhiệm (đã nghiệm thu)
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2019: Chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo ( đã nghiệm thu).
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở 2021: Chuỗi giá trị ngành dệt may trong bối cảnh hội nhập. (đã nghiệm thu).

Các bài tạp chí:

 1. Trần Thị Vân Anh (2020). Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến chế tạo, tạp chí Kinh doanh và công nghệ, số 10/2020,
 2. Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Vân Anh, Trần Văn Hoàng (2020). Tác động của Covid-19 đến ngành may mặc và da giày Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, tháng 11.
 3. Nguyen Chien Thang, Tran Thi Van Anh, Ekaterina Nikolaeva (2019). Textile and Garment Enterprises in Vietnam under the Context of Industrial Revolution 4.0, Economic Sciences, No 7 (429), pp.186-194.
 4. Trần Thị Vân Anh (2018), “Những yếu tố ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp dệt may Việt Nam”,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 12(487), tr 48-58

 

ThS. TRẦN THỊ KIM CHI

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính – Phòng Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô (lạm phát, tăng trưởng, NSNN…), phân tích chính sách

Lĩnh vực quan tâm

Vấn đề của chính sách vĩ mô

Vấn đề lĩnh vực tài chính – Ngân hàng

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (03 năm gần nhất)

1.Chủ nhiệm đề tài

 • Lạm phát ở Việt Nam : Lý luận và thực tiễn
 • Chính sách bình ổn giá ở Việt Nam
 • Tự do hóa ngành ngân hàng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP
 • Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: lý thuyết và thực tiễn
 • Quản lý tiền điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam
 • Quản lý nhà nước đối với Công nghệ tài chính trong lĩnh vực thanh toán: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam

2. Thành viên nghiên cứu

 • Tác động của việc gia nhập WTO đến chính sách công nghiệp của Việt Nam
 • "Nhận dạng các yếu tố gây rủi ro tài chính - ngân sách Việt Nam và giải pháp chính sách"
 • Đánh giá việc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; vai trò chủ đạo,nòng cốt của khu vực kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và quan điểm phương hướng giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025
 • Những cải cách mới về hệ thống tài chính- ngân hàng của Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam
 • Lạm phát mục tiêu và gợi ý khuôn khổ chính sách cho Việt Nam
 • Tái cấu trúc ba trọng tâm cơ bản của nền kinh tế.

 

ThS. PHẠM THÀNH CÔNG

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên – Phòng Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Quản lý kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, tài chính – ngân hàng, các vấn đề về thể chế

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (03 năm gần nhất)

- Thành viên đề tài cấp Bộ Báo cáo kinh tế Việt Nam năm 2020: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo” do PGS.TS Bùi Quang Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

- Bài viết “Phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam” trong cuốn sách “Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách” (2020) do PGS.TS Trần Đình Thiên làm chủ biên – NXB Chính trị quốc gia

 

- Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một số nước Châu Á và gợi ý cho Việt NamTạp chí Nghiên cứu kinh tế số 11 (510)  tháng 10/ 2020 

 

- Luận bàn về ứng dụng marketing điện tử trong bán lẻ ở Việt NamTạp chí Công thương số 16 tháng 07 năm 2020 

 

- “Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp”, Tạp chí Công thương, số 12, tháng 7/2019

 

- Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tư nhân và khả năng vận dụng cho các tỉnh Tây Nguyên” trong Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 với tiêu đề “ Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp” do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức ngày 04/12/2020.

 

TS. TÔ ÁNH DƯƠNG

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên cao cấp

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Tiền tệ-Ngân hàng; Tài chính quốc tế; Kinh tế Vĩ mô

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (03 năm gần nhất)

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (2019); Sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ: Tác động và hàm ý chính sách (2017); Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam (2016); Áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu: Lý luận và Thực tiễn (2015); Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại (2015); Lạm phát mục tiêu và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam (2012)

 

ThS. TẠ PHÚC ĐƯỜNG

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên, Phòng Kinh tế vùng

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế vùng, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển

Lĩnh vực quan tâm

Đánh giá tác động (vi mô), chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia (03 năm gần nhất)

 • Công trình tiêu biểu

Xuất bản tiếng Việt:

- “Đánh giá hiệu quả phân bổ của chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn 2006- 2008”, Tạp chí nghiên Kinh tế, Số 8, 8/ 2010

- “Xu thế chuyển dịch lợi thế so sánh ở khu vực châu Á”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 1/2018(476)

- “Xu hướng biến đổi chức năng sản xuất của hộ gia đình”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 7/2018 (482)

Xuất bản tiếng anh:

-Nguyen Dinh Chuc and Ta Phuc Duong (2019), “Trade, Structural Adjustments and Productivity Growth in Vietnam: The Shift to Services”, Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 36, No. 2 (2019), pp. 256–73

-Ta Phuc Duong (2015), “Effects of Capital Flows on Housing Prices in Emerging Economies: a panel Approach”, Vietnam’s Socio-Economic development, No. 81, April 2015

 • Dự án gần đây

“Đánh giá tác động của xâm nhập mặn tới sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long”

“Đánh giá tác động của Covid-19 tới chuỗi giá trị khoai mì: trường hợp Việt Nam và Campuchia”

“Cải thiện chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam: trường hợp cây vải và cây chè”

“Thực trạng liên kết doanh nghiệp- nông dân ở tỉnh Khánh Hòa”

“Chức năng kinh tế của hộ gia định ở Việt Nam: thực trạng và xu hướng”

“Liên kết ngành: lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

“Năng suất và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ở Việt Nam”

 “Xu hướng chuyển dịch lợi thế so sánh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương”

“Triển khai mô hình KCN sinh thái ở Việt Nam”

“Thực trang phát triển của ngành dịch vụ của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”

“Thực trạng chuỗi giá trị sản xuất xe máy ở Việt Nam”

“Thực trạng chuyên môn hóa ngành và vùng ở Việt Nam”

 “Đo lường mức độ tập trung địa lý của các ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam”

“Ngành công nghiệp Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực: thực trạng, triển vọng và hàm ý chính sách”

“Thực trạng thị trường lao động trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế ở Việt Nam”

Đánh giá tác động của khu kính tế cửa khẩu tới chất lượng của lao động nữ ở Việt Nam: hàm ý chính sách cho tiểu vùng sông Mekong”