Hội đồng khoa học

07/12/2023 2:06:13 CH

Viện Kinh tế Việt Nam có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Kinh tế Việt Nam do Viện trưởng quyết định sau khi đã có thỏa thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Viện Kinh tế Việt Nam có Hội đồng khoa học làm tư vấn cho Viện trưởng về định hướng công tác nghiên cứu, phát triển và tổ chức khoa học của Viện. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện do Viện trưởng quyết định sau khi được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.