Kinh tế ngành

02/10/2023 4:03:24 CH

Phòng Kinh tế Ngành

Điện thoại: 024. 62730827

1. TS. Đào Thị Hoàng Mai, Trưởng phòng

2. TS. Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Việt Anh

4. ThS. Ma Ngọc Ngà