Kinh tế phát triển

26/01/2022 1:05:13 CH

Điện thoại: 024. 62730835

1. TS. Nguyễn Đình Hòa

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế phát triển

Lĩnh vực quan tâm

- Các vấn đề về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

- Kinh tế tài nguyên, kinh tế năng lượng

- Phát triển doanh nghiệp, cải cách doanh nghiệp nhà nước

- Phát triển bền vững vùng

- Xóa đói giảm nghèo, bất bình đẳng

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

- Giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh mới, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2020.

- Động thái giảm nghèo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, năm 2020

- Thực trạng hạ tầng giao thông và thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, năm 2019.

- Improving the vietnamese tea value chain in internatinal markets: the case of Thai Nguyen province; Journal of Economics, Management & Agriculture Development; 2019.

- Impact of transport infrastructure on firm performance: case study of Cuu long delta area, Vietnam; Problems and Perspectives in Management; 2019.

 

2. ThS. Trần Văn Hoàng

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế phát triển

Lĩnh vực quan tâm

Các vấn đề phát triển doanh nghiệp, đổi mới khoa học và công nghệ, nghèo đói, thương mại quốc tế

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Vân Anh, Trần Văn Hoàng (2020), “Tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành công nghiệp thâm dụng lao động Việt Nam: Trường hợp ngành may mặc và da giày”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 11/2020.

Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng (2020), “Năng lực công nghệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 07/2020.

Phạm Sỹ Thành, Trần Văn Hoàng (2020), “The impact of Covid-19 on Textile and Garment industries through Enterprise Survey Data”, Keanean Journal of Science, Special Issue 2020.

Hoàng Xuân Diễm, Trần Văn Hoàng (2019), “Multidimensional poverty dynamics in Vietnam: evidence from a rural household survey”, Tạp chí Vietnam's Socio-Economic Development, số 2(98) (7/2019).

Đào Hoàng Mai, Trần Văn Hoàng (2019), “Social capital and local governance in Vietnam”, Tham luận tại Hội thảo quốc "Vulnerabilité and Résilience", tháng 11/2019 tại Pháp.

Nguyễn Chiến Thắng, Lương Minh Huân, Trần Văn Hoàng (2018). "Medium enterprise in Vietnam: How to grow in future?", trong "Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market", do Julia Stefanova, Milan Vemic đồng chủ biên.

TS. Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng (2016), “Impact of AEC on Vietnam’s Trade”, Tạp chí Vietnam Socio-economic Development, số 86 (tháng 7/2016).

3. ThS. Vũ Hoàng Dương

4. TS. Trần Mai Trang

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Dự án “Quy hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

2018

Dự án cấp tỉnh

Thành viên tham gia

Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2030

2018

Dự án cấp tỉnh

Thành viên tham gia

Bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập và tác động

2018

Đề tài cơ sở

Chủ nhiệm

Nghèo đa chiều ở Ai Cập

2019

Đề tài cơ sở

Chủ nhiệm

Nghiên cứu nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2019

Nhiệm vụ cấp tỉnh

Chuyên gia tư vấn

Dự án “Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

2019

Dự án cấp tỉnh

Thành viên tham gia

Dự án ”Báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh đến 2020, định hướng tới 2030 và tầm nhìn 2040” 

2019

Dự án cấp tỉnh

Thành viên tham gia

Lao động trẻ em ở Nam Phi và Nigeria và gợi ý cho Việt Nam

2019 - 2020

Đề tài cấp bộ

Thành viên tham gia

Sách chuyên khảo đã tham gia

TT

Tên sách

Năm xuất bản

Chủ biên

Tham gia

4

Quan hệ Trung Quốc Châu Phi

2017

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bách (đồng chủ biên)

Thành viên

5

Tài nguyên nước cho tăng trưởng và phát triển kinh tế: Nghiên cứu trường hợp Israel, Ai Cập, Zimbabwe và Việt Nam

2019

PGS.TS Bùi Nhật Quang –PGS-TS Trần Thị Lan Hương

Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

 

12

Lý thuyết về phân phối thu nhập và bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 497, tháng 7/2017

Tác giả

13

Một số nét về thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập giai đoạn 2009 – 2015

Tạp chí Châu phi và Trung Đông, tháng 12/2018

Tác giả

14

Multidimentional poverty in Viet Nam

Young Scientist  12/2019

Tác giả

15

Nghèo đa chiều ở Ai Cập giai đoạn 2008 - 2014

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông 7/2020

Tác giả

16

 Re-Examine the Relationship Between Income Inequality and Economic Growth in Egypt in 2004 – 2015.

The Journal of Social Sciences Research. https://doi.org/10.32861/jssr.64.413.418

Tác giả

 

5. Trần Việt Hà

6. Nguyễn Phương Thảo