Kinh tế phát triển

02/10/2023 4:06:22 CH

Phòng Kinh tế phát triển

Điện thoại: 024. 62730835

1. TS. Nguyễn Đình Hòa, Trưởng phòng

2. TS. Vũ Hoàng Dương

3. TS. Trần Mai Trang

4. ThS. Trần Đình Nuôi

5. ThS. Trần Thị Kim Chi

6. ThS. Nguyễn Phương Thảo