Lịch sử kinh tế

26/01/2022 12:52:48 CH

Điện thoại: 024. 62730812

1. TS. Lý Hoàng Mai, Trưởng phòng

Vị trí việc làm

Trưởng Phòng, nghiên cứu viên chính, giảng viên đại học

Lĩnh vực chuyên môn

- Kinh tế Việt Nam, kinh tế đối ngoại.

- Lịch sử kinh tế, lịch sử học thuyết kinh tế.

- Kinh tế chính trị, chính sách kinh tế.

Lĩnh vực quan tâm

- Kinh tế Việt Nam, kinh tế đối ngoại.

- Lịch sử kinh tế, lịch sử học thuyết kinh tế.

- Kinh tế chính trị, chính sách kinh tế.

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

1. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới , mã số KX.02.13/16 -20

2. Đề tài cấp Bộ: Kinh tế Việt Nam 2001 - 2020

3. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Cải cách thể chế kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông

4. Đề tài của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted): Phát triển kinh tế tư nhân ở Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Chiết Giang và một số gợi mở cho Việt Nam

5. Dự án: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển (26.3.1988 – 26.3.2018)

6. Dự án: Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

7. Dự án: Lịch sử Ngân hàng TMCP  Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (1957 – 2017)

8. Đề tài cấp Bộ: Chức năng kinh tế gia đình Việt Nam

9. Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

10. Đề tài cấp Bộ: 70 năm Kinh tế Việt Nam (1945 – 2015)

11. Dự án: Lịch sử 25 năm Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

12. Dự án: Lịch sử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (1963 – 2013)

13. Đề tài cấp Bộ: Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam 1975- 2008

14. Đề tài cấp Bộ: Phát triển  thị trường khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 – 2020

15. Dự án: 55 năm Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam

16. Đề tài cấp Bộ: Kinh tế tư nhân với vai trò động lực tăng trưởng

17. Dự án của Action Aid Việt Nam: Thực trạng Báo cáo quốc gia về mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân nghèo.

 

2. ThS. Đỗ Thị Hải

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Lịch sử kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Lịch sử kinh tế, Quan hệ kinh tế quốc tế

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

Bài Tạp Chí: “Vai trò của Mỹ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam”

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 2013

Bài Tạp chí: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 2013

Bài tạp chí “Ảnh hưởng của đô thị hóa đối với chuyển đổi cơ cấu kinh tế làng ven đô ở Hà Nội - trường hợp làng Triều Khúc”

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 2017

Bài “Chính sách phát triển công nghiệp 4.0 ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” 

Trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế  “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với làng nghề trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, 2018

Bài tạp chí “Tư tưởng canh tân trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam ở cuối thế kỷ XIX”

Tạp chí Tài Chính, 2018

Bài tạp chí “Chính sách ODA của Nhật Bản đối với một số khu vực trên thế giới”

Tạp chí Công thương, 2019

Bài tạp chí “Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản cho Việt Nam”

Tạp chí Công thương, 2019

Bài tạp chí “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn ODA trong giao thông đường bộ”

Tạp chí Công thương, 2020

Bài “Cải cách sở hữu doanh nghiệp nhà nước – thực trạng và giải pháp”

Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”, 2020