Lý luận và Lịch sử kinh tế

02/10/2023 3:52:28 CH

Phòng Lý luận và Lịch sử kinh tế

Điện thoại: 024. 62730812

1. TS. Lý Hoàng Mai, Trưởng phòng

2. PGS.TS Trần Đình Thiên

3. TS. Tô Thị Ánh Dương

4. ThS. Đỗ Thị Hải

5. TS. Cao Tuấn Phong