PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng tham gia Ban Tư vấn Chính sách tỉnh Cao Bằng

08/08/2019 4:27:06 CH

Ngày 6/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành Lập Ban tư vấn chính sánh cấp tỉnh gồm 10 thành viên. Ban có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu khoa học, đối thoại chính sách về những vấn đề trong khuôn khổ 6 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan thụ hưởng dự án. Tư vấn, tham mưu, hỗ trợ việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, tổ chức các cuộc khảo sát, nghiên cứu thực tế theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND dân tỉnh về các vấn đề có liên quan đến việc thực  hiện 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức thuộc từng cơ quan thụ hưởng dự án; tăng cường và thể chế hóa cơ chế phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan thụ hưởng dự án; Ban hành Quy chế, chương trình hoạt động hằng năm và toàn khóa của Ban; điều hành Quỹ sáng kiến; tìm kiếm các nguồn lực mới trước khi thực hiện dự án VIE /036 hết nguồn lực. Ban là một tổ chức xã hội dân sự, làm công tác nghiên cứu khoa học, phân tích chính sách, cung cấp các khuyến nghị chính sách góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhà nước, hệ thống kinh tế; tổ chức phản biện xã hội đối với những chủ trương, đường lối, chính sách của tỉnh, tập trung chủ yếu vào 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Ban hoạt động vì mục tiêu chung, không vì mục tiêu lợi nhuận, trên nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm; hoạt đồng đúng quy định của pháp luật...


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa các thành viên Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh

Tại Lễ ra mắt Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh, đồng chí đề nghị: Các thành viên Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh cần khắc phục khó khăn, cách trở, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo và tâm huyết của mình để có nhiều đề xuất, cung cấp các khuyến nghị chính sách cho lãnh đạo tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy trong giai đoạn 2015 – 2020, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển. Ngay sau buổi Lễ, Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh bám sát chủ trương của tỉnh sớm có kế hoạch hoạt động theo quý, năm và hàng năm.