Kinh tế quốc tế

17/06/2024 11:45:44 SA

Phòng Kinh tế Quốc tế

Điện thoại: 024. 62730830

1. TS. Phạm Bích Ngọc, Trưởng phòng

2. TS. Nguyễn Thị Thu Phương

3. TS. Vũ Hoàng Linh

4. ThS. Bùi Thị Hồng Ngọc

5. ThS. Đồng Bích Ngọc

6. ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh

7. ThS. Hoàng Mạnh Dũng