Quan hệ kinh tế quốc tế

26/01/2022 12:53:22 CH

Điện thoại: 024. 62730830

1. TS. Phạm Bích Ngọc, Trưởng phòng

Vị trí việc làm

Trưởng phòng Quan hệ kinh tế quốc tế - Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

 

- Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ

- Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

- Du lịch ở các vùng trong cả nước

Lĩnh vực quan tâm

Các vấn đề liên quan đến kinh tế phát triển

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 1. Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa (Chương trình KHXH &NV Phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Khánh Hòa) do Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa tài trợ. (Chủ nhiệm) ;

 2. Chuyển giao công nghệ trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay (chương trình cấp Bộ của VASS) do Viện Kinh tế Việt Nam tài trợ (Chủ nhiệm) ;

 3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc, HongKong, Đài Loan vào Việt Nam: Thực trạng, vấn đề và giải pháp (đề tài cấp cơ sở) do Viện Kinh tế Việt Nam tài trợ (chủ nhiệm) ;

 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ (Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ) đề tài cấp Nhà nước (thành viên tham gia);

 5. Các thành phần kinh tế Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng phát triển và định hướng chính sách (Mã số KX.04.09/16-20) (Chương tình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”) (thành viên tham gia);

 Các xuất bản phẩm tiêu biểu:

 1. Vấn đề nhập siêu trong quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc (Phạm Bích Ngọc); Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; ISBN 978-604-956-032-3, 2017;

 2. Du lịch Khánh Hòa dưới góc độ phát triển bền vững (Phạm Bích Ngọc, Trần Ngọc Quyền); Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tr. 75-87, Tháng 8/2020;

 3. Cơ cấu và xu hướng lệ thuộc trong quan hệ thương mại của Việt Nam với Trung Quốc (Phạm Bích Ngọc); Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế; Tr. 86-95; Số 4(479), tháng 4 – 2018;

 4. Đầu tư trực tiếp của Đài Loan vào Việt Nam (Phạm Bích Ngọc); Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á; Số 8 (198) tháng 8 – 2017;

 5. Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc (Phạm Bích Ngọc); Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc; Tr. 3-16; Số 12 (196) tháng 12 – 2017.

2. TS. Vũ Hoàng Linh

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế, Thương mại

Lĩnh vực quan tâm

Bán lẻ

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới, Đơn vị chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Quản lý Thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh mới, Đơn vị chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam

- Thành viên Báo cáo kinh tế năm 2020

3. ThS. Trần Thị Mai Thành

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế quốc tế

Lĩnh vực quan tâm

Thuận lợi hoá thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế, TNCs, GVCs

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

 1. Tran Dinh Thien et al. (2016), Vietnam’s annual Economic report of 2015, Social Science Publisher, 2016
 2. Vu Hoang Linh et al. (2020), Vietnam's retail sector in new-generation FTAs, Social Science Publisher, 2020
 3. Nguyen Anh Thu, Tran Thi Mai Thanh (2020), ASEAN towards sustainable development, in the Book "Vietnam - Germany: Sustainable development in the context of global change.", VNU Publishing House, 2020.
 4. Nguyen Anh Thu, Tran Thi Mai Thanh (2020), The change of Japan's comparative advantage after the Meiji reform: some implications for Vietnam, in the Book “Minh Tri Duy Tan, looking back 150 years”, VNU Publishing House, 2020.
 5. Tran Thi Mai Thanh (2012), ASEAN’s FTAs and Vietnam: current status and policy implications, Journal of Economics Studies, Number 7 (410) July 2012
 6. Nguyen Chien Thang, Tran Thi Mai Thanh (2014), Experience in attracting FDI in the context of decentralized management of Thailand, Malaysia, and lessons for Vietnam, Journal of Economics Studies, Number 4 (216) April 2014.
 7. Tran Thi Mai Thanh, Dong Bich Ngoc (2016), Non-tariff barriers to trade in Vietnam-US trade relations in the context of TPP, Americas Today Journal, Number 10 (223), October 2016.
 8. Bui Thi Hong Ngoc, Tran Thi Mai Thanh (2017) “Trade relations between Vietnam, Korea, and China in the context the strategy of China + 1”, Finance Review, Number 2, December 2017
 9. Tran Thi Mai Thanh (2017), “Experience of smart cities’ development in recent times”, Journal of Economic Studies, Number 6, June 2017
 10. Vu Hoang Linh, Tran Thi Mai Thanh, Bui Thi Hong Ngoc (2018), "Commitments related to Vietnam's retail sector in new-generation FTAs", Review of Finance, Number 4, October 2018
 11. Tran Thi Mai Thanh (2018), “Trade policy under US President Donald Trump and impact on Vietnam”, Americas Today journal, Number 4, 2018
 12. Tran Thi Mai Thanh (2018), Assessing the Potential Impacts of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) on Vietnamese Merchandise Exports, Vietnam Social Economic Development Journal, Number 2, 2018
 13. Tran Thi Mai Thanh (2019), Technical measures of the United States on Vietnamese merchandise export from 2000 to 2019, Vietnam Socio-Economic Development, Number 4, 2019
 14. Tran Thi Mai Thanh, Pham Sy An, Tran Thi Kim Chi (2019), Technical measures for trade in international trade period 2000-2019: current situation and implications for Vietnam, Financial Review, December, Number 2, 2019.
 15. Tran Thi Kim Chi, Tran Thi Mai Thanh (2019), Digital money management: international experience and some suggestions for Vietnam, Financial Review, Number 1 November 2019
 16. Tran Thi Mai Thanh (2020), Policies to promote technology transfer from FDI enterprises: Experiences from Malaysia and Thailand, Journal of African and Middle Eastern Studies, Number 6 (178) July 2020
 17. Pham Sy An, Tran Thi Mai Thanh (2020) Geographical and institutional position in the economic development of the Southwestern region, Journal of Social Sciences, Number 1, 2020
 18. Tran Thi Mai Thanh, Dang Thu Thuy (2020), Regional Sustainable Development: International experiences and lessons for the Mekong Delta region in Vietnam, Journal of European Studies, Number 8, 2020
 19. Tran Thi Mai Thanh (2020), ASEAN's participation in global value chains in the context of the Covid-19 pandemic, Journal of Southeast Asia Studies, Number 8 (245), 2020
 20. Tran Thi Mai Thanh (2020), Vietnam’s Merchandise Export To The Us In 2000 – 2019: Technical Barriers And Trade Facilitation Issues, Vietnam's Social Economic Development, Issue 3, Number 103, 2020.
 21. Vu Quoc Huy, Nguyen Duc Long, Tran Thi Mai Thanh, Bui Thu Trang, Pham Hung Tien (2020), Developing the Agriculture Insurance in Vietnam: the Current State and Recommendations for the Future Actions, Vietnam’s Social Economic Development, Issue 2, Number 102, 2020
 22. Tran Thi Mai Thanh, Pham Sy An (2017), Conference presentation: "the Fourth Industrial Revolution and the response of Southeast Asian nations", Proceedings of Conference “the Fourth Industrial Revolution, opportunities and challenges for Socio-economic development of Hai Phong city”.
 23. Tran Thi Mai Thanh, Bui Thi Hong Ngoc (2018), “Status and role of young labor of Lao PDR in economic development”, Proceedings of the International Conference “Economic and Political issues in Vietnam” – Lao PDR relation» Laos, May 2018
 24. Nguyen Anh Thu, Nguyen Xuan Dong, Tran Thi Mai Thanh, "Economic and trade relations between Vietnam and Japan: From the modern meaning of Japanese Meiji Reform", Presentation of the International Conference "Meiji Revolution 150 years: Viewed from Vietnam", Hanoi, November 2018
 25. Tran Thi Mai Thanh (2019), Vietnam’s Economy and its economic relation with Japan, presenting at VASS-Meiji University workshop, March 2019
 26. Tran Thi Mai Thanh, Nguyen Anh Thu (2020), “Trade Facilitation Implementation and GVC: Participation of association of South East Asia Nations”, The Dynamics of International Trade and Global Supply Chains, the 6th Conference on International Economic Corporation and Integration (CIECI), Sciences and technics publishing house 2020, ISBN 978-604-67-1512-2
 27. Pham Sy An, Tran Thi Mai Thanh (2019), “Vietnam's Inflation: Contributing to Macro Stability for Fast and Sustainable Growth”, presentation to the seminar Market developments and prices in Vietnam 2018 and 2019 forecast, by the Institute of Economics and Finance - Academy of Finance in coordination with the Price Management Department - Ministry of Finance, January 3rd, 2019, Hanoi
 28. Tran Thi Mai Thanh (2020), “Trade Facilitation in the Context of Digital Economy in ASEAN and Implications for Vietnam”, National Conference The Impact of a New Generation Free Trade Agreement to trade and investment in Vietnam, Science and Technology Publishing House, 2020, ISBN 987-604-67-1318-0.
 29. Tran Thi Mai Thanh (2020), "Vietnam’s GVCs in the context of the COVID-19 pandemics", Conference Initial impact of COVID-19 acute respiratory infections on Vietnam's economy and policy responses, by Vietnam Institute of Economics, May 26th, 2020
 30. Tran Thi Mai Thanh (2020), "Inflation evolution in the first 6 months of 2020: Current situation, problems and solutions", Seminar Market developments and prices in Vietnam in the first 6 months of the year and forecast for the whole year 2020, by the Institute of Economics and Finance - Academy of Finance in coordination with the Price Management Department - Ministry of Finance, July 2020
 31. Vu Quoc Huy, Nguyen Duc Long, Than Thi Mai Thanh, Bui Thu Trang (2020), “Enabling SME access to Green credit. A Policy Review and perspectives”, International Conference Share lessons on adaptation to climate change and Development in East and Southeast Asia, Organized by Vietnam Economic Institute in collaboration with Ibaraki University, Japan, November 2020.
 32. Tran Thi Mai Thanh, Nguyen Anh Thu (2021), “Vietnam Global Value chains participation and trade facilitation in times of the covid-19 pandemic”, Trade And Investment Facilitation In The Context Of Global Upheaval, Proceedings of the 7th conference on international economic cooperation and integration (CEICI), Sciences and technics publishing house 2020, ISBN 978-604-67-1813-0

4. ThS Bùi Thị Hồng Ngọc

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế quốc tế

Lĩnh vực quan tâm

Kinh tế quốc tế, Tác động của Công nghiệp 4.0, Cryptocurrency, v.v.

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

Các dự án nghiên cứu:

2021: Thành viên dự án “Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hải quan một cửa” do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì

2020: Thành viên đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu Tây Nam Bộ” do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì

2020: Thành viên dự án “Macro Green Growth” do GIZ Ofice Hanoi chủ trì

2020: Thành viên dự án “Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thự hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia” do Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì

2015-2019: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở. Tên các đề tài:

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, cơ hội và thách thức của Việt Nam

- Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam trong bối cảnh TPP

- Thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc – Trung Quốc

- Thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ ASEAN

Đơn vị chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam

Xuất bản phẩm:

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới (sách), NXB Khoa học xã hội (2020) (đồng tác giả)

Some problems related to developing community-based tourism, Review of Finance (2020) (đồng tác giả)

Những trụ cột trong tái cơ cấu kinh tế qua các thời kỳ của Hàn Quốc, Tạp chí tài chính (2020) (đồng tác giả)

Prospective technology transfer in FDI enterprises and its implication for Vietnam, Review of Finance (2020) (đồng tác giả)

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới: cơ hội và thách thức, Tạp chí tài chính (2019) (đồng tác giả)

Vị trí của Việt Nam trong thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ ASEAN, Tạp chí tài chính (2019) (đồng tác giả)

Commitments related to Vietnam’s retail sector in new generation FTAs, Review of Finance (2018) (đồng tác giả)

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc – Trung Quốc, Tạp chí tài chính (2017) (đồng tác giả)

Phân quyền FDI trong bối cảnh mới (sách), NXB Khoa học xã hội (2015) (đồng tác giả)

Đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc: thực trạng và khuyến nghị chính sách, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (2014) (đồng tác giả)

 

5. ThS Đồng Bích Ngọc

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế quốc tế, Chính sách công

Lĩnh vực quan tâm

Kinh tế quốc tế, Chính sách công, Kinh tế phát triển

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

 • 8/2020-nay: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, hướng tới 2050 (Bộ KH&ĐT phối hợp với GIZ), Chuyên gia nhóm Kinh tế-xã hội.
 • 10/2020-nay: Giải pháp thu hút FDI: Trường hợp thành phố Hải Phòng, Thành viên chính.
 • 10/2020-1/2021: Tác động của COVID-19 đến các đô thị Việt Nam (Hiệp hội các đô thị Việt Nam), Chuyên gia.
 • 1/2020-12/2020: Tác động của chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành chế biến chế tạo tại Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài.
 • Xuất bản phẩm:
  • Impact of CPTPP and RCEP on Imports of Inputs for Vietnam’s Manufacturing Activities in the context of Global Value Chains, Vietnam’s Socio-Economic Development, Vol. 25 Issue 1 (101), April 2020.
  • Developing Vietnam’s Supporting Industries along the Global Value Chains, Sejong Institute, Korea, December 2019.
  • FDI from China to Vietnam in the context of the Belt and Road Initiative, International Forum for the Belt and Road Countries’ Economic Development and Energy Security Cooperation, Workshop Proceedings, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China, June 24-28, 2017.
  • Movement of Skilled Labor in AEC: Current Situation and Implications for Vietnamese Youth, Workshop Proceedings on Human Rights in ASEAN Community Era, Workshop Proceedings, University of Indonesia, Depok, Indonesia, November 2016.