Trung tâm Nghiên cứu năng lực cạnh tranh

19/01/2021 5:56:47 CH

1. PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc

2. TS. Tống Thị Mỹ Thi

3. Vũ Thị Thu