GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định”