Thông báo Hội thảo

22/08/2019 9:40:12 SA

Nội dung Hội thảo sẽ tập trung phân tích, đánh giá quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam theo 3 tuyến vấn đề sau:

Tuyến 1: So sánh lịch đại (so ta với ta), đánh giá kết quả đổi mới trên quan điểm lịch sử, trên cơ sở đó nhận diện sứ mệnh lịch sử của công cuộc đổi mới và đánh giá thực chất bước tiến mà đổi mới mang lại cho đất nước này.

Tuyến 2: So sánh quốc tế, đánh giá kết quả mà đổi mới mang lại trên quan điểm so sánh quốc tế, trả lời câu hỏi: đổi mới đã giúp Việt Nam thoát khỏi hệ thống cũ, tiến vượt lên để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, tiến kịp các nước đi trước như thế nào?

Tuyến 3: So sánh thời đại, đánh giá kết quả đổi mới trên quan điểm giải quyết các nhiệm vụ lịch sử mà công cuộc phát triển hiện đại của Việt Nam đặt ra, nhằm trả lời câu hỏi: 30 năm đổi mới đặt Việt Nam vào một vị thế và tình thế phát triển rất mới, những gì mà đổi mới đạt được, so với yêu cầu của công cuộc phát triển hiện đại (công nghệ cao, hội nhập toàn cầu, cạnh tranh quốc tế) mang lại cho Việt Nam những năng lực nào để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức?

Tương ứng với 3 tuyến vấn đề nêu trên, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ được nghe 3 báo cáo tham luận của các chuyên gia kinh tế:

Tham luận 1: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh lịch sử - TS. Vũ Tuấn Anh

Tham luận 2: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh quốc tế - GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

Tham luận 3: Đổi mới kinh tế Việt Nam từ góc nhìn so sánh hội nhập - TS. Lưu Bích Hồ