Kết quả tuyển dụng viên chức

24/11/2020 11:06:15 SA

Ngày 13/11/2020, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1747/QĐ-KHXH về việc tuyển dụng TS. Lý Đại Hùng và bố trí công tác tại Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, theo chính sách thu hút cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.